REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                                                        www.koniakov.com
                                                                      www.koronkikoniakow.pl
                                                                      www.koniakowskiekoronki.com

                                                                       §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym   www.koniakowskiekoronki.com  prowadzony jest przez Firmę Koni-art Małgorzata Stanaszek telefon 698135082                                                              email : koni-art@koniakov.com  NIP548-101-07-81 REGON240853024

2.Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

                                                             §2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowejwww.koniakov.com , www.koronkikoniakow.pl , koniakowskiekoronki.com

 3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 14 dni

                                                                             §3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

                                                                    §4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

                                                                     §5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.


 

                                                                                 $6. REKLAMACJE

1.Koni-art Małgorzata Stanaszek 43-474 Koniaków 507 odpowiada za niezgodność z umową sprzedaży koronek koniakowskich i bielizny koronkowej.

2.W przypadku stwierdzenia niezgodności koronek koniakowskich lub bielizny koronkowej, z umową, klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji.

3.W przypadku skorzystania z tego prawa należy napisać reklamację oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo 10 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji.

5.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego  produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez    klienta.

6.Koszt dostarczenia reklamowanych koronek koniakowskich i bielizny koronkowej, do siedziby firmyKoni-art Małgorzata Stanaszek 43-474 Koniaków 507

                                                                         §7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 31-01-2019